Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

bellthecat
1607 aefa 420
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viadusz dusz
bellthecat
0184 312a 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabrystol brystol
bellthecat
1709 2b66 420
Reposted fromoutoflove outoflove viabrystol brystol
bellthecat
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
4188 dded 420
Reposted frompotatos potatos viamoviesss moviesss
bellthecat
7038 aad9 420
Reposted fromdjLangley djLangley viajazziee jazziee
5570 5d90 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaZurui Zurui
bellthecat
bellthecat
bellthecat
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
bellthecat
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
bellthecat
bellthecat
6683 956e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak
bellthecat
8570 df09 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapathetic8 pathetic8
bellthecat
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viathenatuss thenatuss
bellthecat
Reposted fromgruetze gruetze
bellthecat
0163 6683 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabelatrix belatrix
bellthecat
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
bellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl